تصادف

اینجا همه به شادی حرکت می کنند

و

برای کسی که با غصه تصادف کرده ترمز نمی کنند