خداحافظی کوتاه

چشم در چشم

سکوت، خشم، پشیمانی، بخشش

گفتم بدرود

ساکت ماند

و من رفتم

و او مرد