پنهان

چرا غصه های من زیر ِ بال ِ تو پنهان نمی شود؟
آه یادم نبود تو از جنس بلوری