17/08/2017

امشب

امشب همه بودند … تمام زیبارویان سنگدلی که با تمام نفرتشان از سادگی نگاهم جواب ِ سلامم را می دهند باز هم گریستم و باز هم مَشکی از اشک پُر […]
17/08/2017

نگاهم کن

نگاهم کن حتی با لبان ِ بسته صدایت را می شنوم کور نیستم
17/08/2017

افق

چرا من هنوز به آن افق خیره ام که آخرین بار در آن حتی نگاهم هم نکردی مگر تو چه داشتی که مرا به درخت تنهایی بستی و به دریا […]
17/08/2017

آشنا

بیا با هم برقصیم بیا امشب دوباره آشنا می شویم و تا ابد آشنا می میانیم
17/08/2017

کابوس

نمی خوابم ترس دارم که رویای عاشق شدن را ببینم چشمانم را باز کنم و سه بار بگویم کابوس کابوس کابوس
17/08/2017

رنگ عشق

– فردا عشق چه رنگیست ؟ برایم یک خودکار آبی مانده
17/08/2017

سفید

– می خواهم سفید بپوشم به همان سفیدی که تو پوشیدی تنها فرقش اینست که رد ِ اشک ِ کسی بر آن نخواهد بود
17/08/2017

ذهن

– امروز ذهنم خالی بود پس یاد ِ آغوشم افتادم و دیگر ذهنم خالی نبود
17/08/2017

بیرنگ

– تمام نگاه ها به دستانم است همه می خواهند بدانند که در مشت ِ سفتم چه چیز پنهان کردم مطمئنم اگر بازش کنم همه از کنارم می روند “تنهایی”من […]