آه بکشم


چه بسیار دلم تنگ است
برای نگاهی آزاد
به آسمانی سرد
در انتظار برف
تا تنها
آه

بکِشَم