صلیب بر دوش – یکی از مجسمه های نمای بیرونی ساگرادا فامیلیا در بارسلون اسپانیا