سنت پیتر یا پطرس – حواری قدیس دارای کلید بهشت وعده داده شده توسط حضرت عیسی

  • سنت پیتر

    سنت پیتر یا پطرس – حواری قدیس دارای کلید بهشت وعده داده شده توسط حضرت عیسی
  • میدان سنت پیتر – واتیکان

    میدان سنت پیتر یا سنت پیترو درباره آن نوشته اند : میدان بزرگی درست روبروی کلیسای سن پیر در دولت شهر واتیکان است. درسال ۱۵۶۸ در مرکز میدان، یک ستون […]